Пресметка за замена на димензии


Прва димензија
Ширина Профил Радиус

Втора димензија
Ширина Профил РадиусВисина
мм
мм

Брзиномер
При брзина на возилото од 100 км/ч,
брзинометарот ќе прикажува брзина од

Настанат е исклучок. Апликацијата можеби нема да реагира додека не се направи 'Reload' Reload 🗙